“உங்கள் திருவடிகள் என் தலை மேலன”


ஜூலை 18, 2021 அன்று மேலைச்சிவபுரி வள்ளுவர் மன்றம் நடத்திய மெய்நிகர் நிகழ்வில், “உங்கள் திருவடிகள் என் தலை மேலன” என்ற தலைப்பில், மரு.இரா.கலைக்கோவன் நிகழ்த்திய பொழிவின் பதிவு இது.